Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Newfy Shop

Algemene Voorwaarden van Newfy shop, statutair gevestigd te Veldhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven.

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Onder “Newfy Shop” wordt in deze voorwaarden verstaan: Newfy shop gevestigd te Veldhoven.

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Newfy shop dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Newfy Shop een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Newfy Shop tot het leveren van diensten en/of zaken door Newfy Shop ten behoeve van Afnemer.

1.4 Onder “website” of “webwinkel” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.newfy-shop.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Newfy Shop in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

2.4 Afwijkingen door Newfy Shop ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Newfy Shop deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.

2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met Newfy Shop, dan wel met ondergeschikt personeel van  gemaakt, verbinden Newfy Shop slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Newfy Shop zijn bevestigd.

2.6 Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Newfy Shop uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Newfy Shop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Newfy Shop worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Newfy Shop.

3.4 Newfy Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Newfy Shop dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 4 – Levering

4.1 Alle artikelen zijn doorgaans binnen enkele dagen tot vier weken leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt door Newfy Shop aangehouden.

4.2 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per e-mail aan Newfy Shop te worden doorgegeven of dient dit aangegeven te worden op de desbetreffende order binnen de webshop.

4.3 De door Newfy Shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling.

4.5 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Newfy Shop  in verzuim kan geraken.

4.6 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen Newfy Shop artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

4.7 Leveringen in gedeelten moeten door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Prijsopgaven worden door Newfy Shop steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s (€).

5.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is Newfy Shop gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.3 Indien Newfy Shop overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits de afnemer Newfy Shop binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per aangetekend schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders door Newfy Shop is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden:

A. Middels bancaire overschrijving via Ideal

B. Middels vooruitbetaling op de door Newfy Shop aangegeven bank- of girorekening.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

Artikel 7 – Aanvullingen en wijzigingen

7.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Newfy Shop slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

7.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Newfy Shop geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

7.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Newfy Shop als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 De persoonsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Newfy Shop. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

8.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Newfy Shop. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.

8.3 De aan Newfy Shop verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Ten aanzien van door Newfy Shop geleverde artikelen, verstrekt Newfy Shop slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Newfy Shop aan Newfy Shop wordt verstrekt.

9.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Newfy Shop geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

9.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Newfy Shop.

9.4 De door Newfy Shop verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Newfy Shop. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Newfy Shop in alle rechten welke afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

9.5 Indien de door Newfy Shop geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Newfy Shop verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Newfy Shop schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

9.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Newfy Shop slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.

10.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per e-mail bij Newfy Shop worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van Afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

10.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Newfy Shop redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

10.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd.

10.5 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Newfy Shop na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Newfy Shop overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Newfy Shop.

10.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Newfy Shop gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Newfy Shop.

Artikel 11 – Zichttermijn / retourzendingen

11.1 Vanaf het moment van de aflevering, heeft Afnemer recht op 14 werkdagen bedenktijd (de zichttermijn genoemd). Afnemer mag gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Binnen de termijn mag afnemer het product zonder opgaaf van reden retour sturen.

11.2 Als afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft Afnemer in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na 14 dagen na de retourzending.

11.3 Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

11.4 Newfy Shop is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Newfy Shop, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Newfy Shop is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Newfy Shop is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Newfy Shop voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

12.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Newfy Shop voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Newfy Shop aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

12.4 Newfy Shop is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan Newfy Shop heeft gemeld.

12.5 Newfy Shop bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

12.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1 Afnemer zal Newfy Shop volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Newfy Shop zou kunnen rusten met betrekking tot door Newfy Shop geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Newfy Shop rust.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Newfy Shop heeft te allen tijde het recht om de met afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Newfy Shop, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.

14.2 Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Newfy Shop kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Newfy Shop, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere (rechts-) personen waarvan Newfy Shop zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Artikel 15 – Communicatie

15.1 De communicatie tussen Newfy Shop en afnemer zal voornamelijk via e-mail plaatsvinden. Newfy Shop is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Newfy Shop en derden.

15.2 De inhoud van de sites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Newfy Shop op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Newfy Shop kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Newfy Shop is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Newfy Shop.

15.3 Niets van de sites van Newfy Shop mag door derden zonder toestemming van Newfy Shop gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Newfy Shop.

Artikel 16 – Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden

16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

16.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17 – Geschillen

17.1 Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Op alle overeenkomsten welke door Newfy Shop, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.3 Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Newfy Shop uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

Artikel 18 – Aanvragen voorwaarden

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Newfy Shop ( newfyshop@gmail.com ).